مانیفیست ائتلاف” برای فردا ” در حوزه پلیمر

 دیدگاههای ائتلاف برای فردا در بخش پلیمر به شرح زیر اعلام می شود:

– از آنجا که در حال حاضر محصولات پلیمری متعددی با استفاده از ارز مبادله ای وارد می شود و از طرف دیگر صنایع پلیمری از مواد اولیه با نرخ آزاد استفاده می کنند ، ائتلاف برای فردا خواستار جلوگیری از ورود محصولات پلیمری با استفاده از ارز مبادله ای است .

– نظر به اینکه نمایندگان صنعت پلاستیک تا بحال خود بطور مستقل وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شده اند ، ائتلاف برای فردا خواستار آن است که حداقل یک نماینده از سوی انجمن این صنعت علاوه بر نمایندگان فوق در هیات نمایندگان اتاق ایران منظور شود .

–  ائتلاف برای فردا تمام تلاش خود را برای افزایش مبادلات بازرگانی محصولات پلیمری ، کشورهای همسایه و کشورهای مقصد صادراتی بعمل خواهد آورد .

–  ائتلاف برای فردا خواستار لغو پرداخت۰۰۱/۰ فروش برای تمدید کارت بازرگانی است .

–  نظر به اینکه سیستم بانکی بعلت محدودیت منابع ، تسهیلات مورد نیاز صنعتگران را در اختیارشان قرار نمی دهد ، لذا ائتلاف برای فردا خواستار آن است که دولت و مجلس بودج سال ۹۴ را به نحوی تهیه و تصویب نمایند که منابع کافی برای پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی فراهم شود . در همین راستا خواستار آن است که منابع کافی برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شود .

–  از آنجا که تداوم کاهش نرخ تورم مستلزم کنترل نرخ رشد نقدینگی است ، لذا ائتلاف برای فردا خواستار آن است که دولت و بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کرد بطوریکه کاهش نرخ تورم تا یک رقمی با سرعت  ادامه پیدا کند .

–  ائتلاف” برای فردا ” تمامی تلاش خود را برای جلب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی در صنایع پلیمر بکار خواهد بست .