مانیفیست ائتلاف” برای فردا “در حوزه بهره‎وری و کیفیت

بهره‎وری شاخصی است برای نمایش توانمندی یک اقتصاد در استفاده حرفه ای، منطقی و پیشرو از منابع به منظور تولید و عرضه کالا و خدمات و توسعه درون زای خود و کیفیت همان قابلیتی است که می تواند باعث تولید ارزش افزوده مناسب و پایدار همراه با حفظ رضایت مشتریان و جامعه باشد. این دو مقوله به عنوان مکمل در کنار یکدیگر ضرورت دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد ملی است.

ساختار بیمار اقتصاد نفتی ایران، بازارهای ناکارآمد غیررقابتی، دوری از بازارهای بین المللی و صادرات و دلایلی از این دست شرایط را به گونه ای شکل داده است که متاسفانه امروز در بهره وری و کیفیت حرفی برای گفتن نداریم.

ائتلاف برای فردا معتقد است اتاق فردا باید:

۱٫محور توجه ملی به موضوع بهره‎وری و کیفیت باشد. این موضوعات اگر قرار باشد عاملی برای بهبود باشند بی تردید باید توسط پارلمان بخش خصوصی با دقت و حساسیت مورد توجه قرار گیرند.

۲٫خود را موظف به بررسی اطلاعات و روند تغییرات وضعیت شاخص های بهره‎وری و کیفیت در سطح فعالان بخش خصوصی و اعضای خود بداند و با جمع آوری، ساماندهی و تحلیل درست آن ها نسبت به ارایه مشاوره های کارشناسانه و علمی به سطوح مختلف حاکمیت و نقد حرفه ای تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت اقدام کند.

۳٫اهداف بهبود بهره وری و کیفیت را که در برنامه های توسعه ملی مشخص شده اند و دولت موظف به پیگیری آن هاست شناسایی کرده و با تشکیل کارگروه ملی بهره وری و کیفیت آن ها را از دست اندرکاران و مسوولین مربوطه مطالبه کند.

۴٫در چارچوب اداره ستاد خود نیز به مفاهیم مرتبط با بهره‎وری و کیفیت توجه ویژه نماید و تغییرات وضعیت شاخص های بهره‎وری و کیفیت در سطح ستاد پارلمان بخش خصوصی را علاوه بر محاسبه، پایش و برای بهبود آن برنامه های شفاف و عملیاتی ترسیم کند.