مانیفیست ائتلاف ” برای فردا ” در  حوزه اقتصاد سلامت

دیدگاهها و انتظارات ائتلاف ” برای فردا ” از اتاق آینده در بخش اقتصاد سلامت به شرح زیر اعلام می شود:

 

۱اصلاح قوانین حاکم بر ثبت و قیمتگذاری کالاهای سلامت محور برای حصول به؛

۱-۱ اصلاح روش قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی‌ بر اساس مقررات موجود و مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، توسط تشکل‌های ذیربط و یا حداقل با دخالت آن تشکلها در امر قیمت گذاری.

در حال حاضر وزارت بهداشت حاشیه سود حد اکثر ۲۰ درصدی برای تولید و ۱۳ درصدی برای واردات و بدون در نظر گرفتن تورّم و خواب سرمایه در نظر می‌گیرد)

۱-۲ حضور تشکلها در کمیسیون‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز از قبیل کمیسیون‌های ساخت و ورود، ثبت و غیره.

(در حال حاضر نمایندگان تشکلها حق حضور در این کمیسیونها حتی بدون حق رای را ندارند)

 

۲بهبود شرایط اقتصادی فعالین این حوزه شامل؛

۲-۱ تامین بودجه مورد نیاز بیمه‌‌ها و مرکز درمانی دولتی که از طریق آن امکان پرداخت به موقع مطالبات فعالین بخش سلامت که در حال حاضر با تاخیر بیش از ۶ ماه انجام میشود فراهم گردد.

۲-۲ تامین بودجه کافی‌ و به موقع داروها و تجهیزات یارانه‌ای که در حال حاضر بار مالی آن به دلیل حاشیه سود کم و پرداخت با تاخیر یارانه بر دوش فعالین اقتصادی حوزه سلامت است.

 

۳بهبود فضای کسب و کار از طریق؛

۳-۱ واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی تولید، توزیع و واردات حوزه سلامت به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی‌.

۳-۲ واگذاری و برون سپاری بخش‌های غیر حاکمیتی نظارت که کندی انجام آن برای فعالین اقتصادی زیان آور است، از قبیل بازرسی‌های فنی‌ برای صدور پروانه‌ها و اجناس قاچاق.

۳-۳ حذف مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای سلامت محور و مواد اولیه و ملزمات مورد نیاز این حوزه.

 

۴استفاده از ظرفیتهای اتاق برای توسعه؛

۴-۱ توسعه صادرات کالاهای تولید داخل با کمک اتاقهای مشابه سایر کشورها.

۴-۲ جلب حمایت اتاقهای مشابه برای تشویق سرمایه گذاری خارجی‌ در ایران.