مانفیست ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه برق و انرژی های نو

تسویه طلب پیمانکاران ، سازندگان ، مشاوران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو از جمله مهمترین برنامه های ائتلاف ” برای فردا ” در حوزه برق و انرژی های نو است.

١- تسویه طلب پیمانکاران ، سازندگان ، مشاوران و تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو

٢-قانونی شدن خسارات دیرکرد مطالبات از دولت طی ده سال گذشته

٣- واقعی سازی قیمت برق جهت توسعه و سرمایه گذاری دراین صنعت

۴- اصلاح قراردادهای یکطرفه از طرف دولت  و لحاظ شدن تعدیل در قراردادها

۵- واگذاری تصدی گری تبادل برق از دولت به بخش خصوصی

۶-حمایت از شرکت های برقی درصدور خدمات فنی مهندسی در کشورهای هدف

٧- اجرایی شدن قانون LC ریالی برای قراردادهای داخلی

٨- واقعی شدن نرخ خرید برق تضمینی از انرژی های نو

٩- حمایت از صنایع داخلی در خریدهای پروژه های داخلی

١٠- واگذاری امر ارزیابی و تشخیص صلاحیت برای وندور لیست های وزارت نیرو به سندیکای برق