رویکرد “ائتلاف برای فردا” به اتاقها و شوراهای مشترک

دوره چهار ساله پیش رو دوره نمود و نقش آفرینی اتاق در حوزه بین الملل خواهد بود. در این راستا همه‌ی بخش‌ها و نهادهای مرتبط با این حوزه در اتاق باید برای این نقش آفرینی مهیا شوند. رسیدن امور بین‌الملل اتاق به کارایی مورد انتظار و ظرفیت سازی در اتاق‌ها و شوراهای مشترک از اهم اقدامات آماده ساز است. “ائتلاف برای فردا” با این تحلیل که در دوره جاری اتاق، توسعه و روزآمدی در اتاق‌ها و شوراهای مشترک در قیاس با سایر بخش‌های تحت پوشش اتاق مانند تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌ها، بوجود نیامده است، و با توجه به اقتضای دوره آینده اتاق یعنی نیاز به شبکه سازی تجاری بین‌المللی و تعامل سازماندهی شده با اتاق‌های سایر کشورها، تحول در امور بین الملل اتاق را جزو رئوس برنامه‌های خود قرار داده است.

در این راستا “ائتلاف برای فردا” برنامه‌های زیر را برای اتاق‌ها و شوراهای مشترک پیشنهاد می‌کند:

  • تدوین مأموریت‌های امور بین‌الملل اتاق ایران به نحو جامع و تفصیلی
  • احصای مأموریت‌ها و وظائف و خدمات اتاق‌ها و شوراهای مشترک با کمک خود ایشان
  • انجام تقسیم کار بین امور بین‌الملل اتاق ایران و اتاق‌ها و شوراهای مشترک بر اساس موارد بالا، به نحویکه موازی کاری و تداخل وظائف از میان برداشته شود.
  • ساماندهی فعالیت‌های بین‌المللی اتاق‌های سراسر کشور و تعریف محدوده فعالیت ایشان با هدف یکپارچگی حضور بخش خصوصی ایران در سایر کشورها و اجتناب از اقدامات جزیره ای
  • تهیه نقشه راه برای ایجاد اتاق‌ها و شوراهای مورد نیاز و پرهیز از انفعال در تأسیس اتاق‌ها و شوراهای جدید
  • توجه به فرصت‌های پس از تحریم و برنامه‌ریزی مشترک برای استفاده بیشینه از آنها با مشارکت اتاق‌ها و شوراهای مشترک. در این راستا تأسیس اتاق‌های لازم مانند اتاق ایران و آمریکا و همچنین همگرایی اتاق‌های منطقه ای با ایجاد فدراسیون های قاره ای مد نظر می‌باشد.
  • ترویج عضویت در اتاق‌ها و شوراهای مشترک به هدف حضور حداکثری فعالان تجارت با هر کشور در اتاق یا شورای مربوطه
  • ارزیابی عملکرد اتاق‌ها و شوراهای مشترک، با هدف آشکار ساختن تلاش و دستاوردهای اتاق‌ها و شوراهای فعال و اصلاح و تقویت اتاق‌ها و شوراهای ضعیف تر
  • برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای دبیران اتاق‌ها و شوراهای مشترک
  • کمک به اتاق‌ها و شوراهای مشترک برای طراحی خدمات مورد نیاز اعضا با هدف افزایش جذابیت عضویت و همچنین تقویت منابع مالی اتاق یا شورا