ما اخلاق مداریم و تنها به لیست ائتلاف برای فردا رای می دهیم

لیستی به نام شورای همبستگی تشکلها در امده که بروشورها و برگه هایی شبیه ائتلاف برای فردا را هم منتشر و به دفاتر تشکلها ارسال کرده اند. ائتلاف برای فردا ضمن تقبیح این حرکت نادرست که سعی در تلقین ائتلاف در ائتلاف دارد، به همه تشکلهای همراه و دوستان فرهیخته اعلام می کند که لیست ما فقط و فقط لیست ائتلاف برای فردا است و اعضا و حامیان ائتلاف برای فردا تنها به لیست ائتلاف برای فردا رای خواهند داد. این موضع رسمی ائتلاف برای فردا است.