نقش اتاق بازرگانی در توسعه تجارت خارجی

moghimi

به گزارش صدای اقتصاد، فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نوشت: رشد و توسعه کشورها در دنیا و جوامع امروزی از پیچیدگی های زیادی برخوردار است و در این راستا شناخت کامل محیط داخلی و بیرونی اثر گذار بر جوامع بسیار اهمیت پیدا کرده است. علاوه بر شناخت این عوامل، تقدم و تاخر آنها نیز در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشورها بسیار حایز اهمیت است. یکی از ارکان توسعه در هر جامعه ای میتواند توسعه اقتصادی باشد که ضمن افزایش ثروت جوامع و قفل اقتصادی آنها،راهبری برای رسیدن به اهداف آینده در جهت چشم انداز تدوین شده میباشد.

بسیاری از کشورها برای رشد و توسعه و بهبود فضای کسب و کار به تقویت و بهبود شرایط شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته و این شرکتها را به عنوان شریانهای اقتصادی کالبد خود میدانند و علاوه بر آن این  نوع شرکتها به خاطر نوع کار کرد و اندازه خود به سرعت آمادگی  مقابله با تغییر شرایط  را داشته  و برای فایق آمدن  بر مشکلاتی چون مسایل مالی ، سهم پایین بازار ،عدم وجود ارتباط موثر شبکه ای بین بنگاه ها و کمبود و قیمت بالای مواد اولیه خود  نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب  میباشند.آنچه در این خصوص مهم است  و میتواند به همه بنگا ه ها  از جمله بنگاه های کوچک و متوسط کمک نماید وجود یک ساختار تشکلی قوی و منسجم برای ارتباط موثر و هدفمند با تصمیم گیران و دولت در راستای منافع صنفی و ملی میباشد.

امروزه در جوامع  مختلف از جمله جوامع صنعتی ، تصمیم گیرهای فردی  کم رنگر تر  شده و شرکتها دریافته اند که منافع آنها در ارتباطات و تصمیم گیریهای گروهی و اجماع صاحبان صنعت  نهفته است و این موضوع روز به روز  برای بنگاه ها نمایانترو مورد وثوق احاد صاحبان صنایع و صنوف میباشد و به عبارت دیگر تشکلهای صنفی و صنعتی در حال حاظر  بسیار مورد توجه بنگاههای تجاری و صنعتی بوده و  بنگاه ها بر اساس انتظارات  مشتریان  و بازار رقابت پذیر جهانی ، افزایش توانمندیهای خود را در ایجاد و توسعه تشکلها میدانند.

تشکلها صنعتی و صنفی درحقیقت نقش پل ارتباطی میان بنگاه و دولت میباشند و بنگاهها از طریق تشکل خود بهتر و سریعتر میتوانند  با دولت وارد مذاکره شده و از منافع خود دفاع کرده و در جهت تقویت آن گام بردارند.اما آنچه در حوزه تجارت خارجی و توسعه بازارها بسیار مهم است بنگاه ها به تنهایی توانایی شناخت دقیق  بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجی  را نداشته وتشکل مربوطه با ارتباطا ت موثر و حضور قدرتمند توسط اعضای خود از طریق نمایشگا ها و تبلیغات محیطی امکان حضور بهتر بنگاه ها را در حوزه تجارت خارجی فراهم میآورد. علاوه بر این تشکلها با تببین اهداف و استراتژیهای مدون و همسو از رقابت منفی اعضا  خود جلوگیری کرده و در بلند مدت از طریق آموزش مستمرو بکارگیری  ابزارهای مدیریت بازاریابی و ارایه اطلاعات شفاف و مدون از بازار  به همراه آنالیز  تقاضای محصول در آینده آن بازار ،به خوبی میتواند زمینه رشد و توانمندسازی بنگاه ها را فراهم میآورد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در راستای  تعامل بهتر و هدفمند با بنگاه ها ، توانمند سازی  تشکلها و دفاع از حقوق صنفی و صنعتی بنگاه ها، توسعه فعالیت آنها در حوزه های مختلف تصمیم گیری، تقویت مدیران تشکلها و افزایش ظرفیت تشکل گرایی بر مبنای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  این امکان را برای تشکلها  و فعالان بخش خصوصی فراهم میآورد که با هم اندیشی وارتباط موثر با  اتاقهای بازرگانی ضمن  رفع موانع و مشکلات تولید و تجارت ،  تشکلها به اهداف و برنامه های خود در حوزهای تجارت داخلی و خارجی سریعتر و بهتر دست یابند.