شعارها

  1. تحول در اتاق، توسعه در اقتصاد، در گرو ائتلاف برای فردا (شعار محوری)
  2. اتاق فردا، صدای بخش خصوصی
  3. تلاش برای فردای بهتر
  4. امید به فردای روشن اقتصاد ایران
  5. اتاق فردا ، اقتصادی پویا
  6. اتاق شفاف، اقتصاد فعال، ایرانی آباد
  7. اتاق فردا، اتاق همه‌ی صاحبان کسب و کار
  8. اتاق فردا، اتاق فراگیر