کاندیداهای ائتلاف

Mohamad Amirzadeh

محمد امیرزاده

بازرگانی

Yahya al eshagh

یحیی آل اسحاق

بازرگانی

Abas Argon

عباس آرگون

بازرگانی